Olete siin
Kodu > Eesti IT > Digitaalselt aktiivne kool

Digitaalselt aktiivne kool

Ene Koitla

Tehnoloogia on vallutamas pea kõiki eluvaldkondi ja puutumata ei jää ka haridus. Peamine küsimus on, kuidas tehnoloogia enda kasuks tööle panna. Nii oma töö- kui ka igapäevaelus, teadmiste omandamises ja jagamises kaasaarvatud.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga (HTM) püüab sellele kaasa aidata, et lasteaiad ja koolid leiaksid digimaailma sisenemisel tuge ning hariduses töötavate ja õppivate inimeste digipädevused vastaksid tänapäeva nõuetele ning tagaksid erinevates eluetappides pideva karjääri.

Fookuses on kolm valdkonda, mis vastavad HTM-i Digipöörde programmile:

  • Digipädevad õpetajad ja õppijad;
  • Tänapäevane digitaristu haridusasutustes;
  • IT haridus.

 

Suurt tähelepanu pööratakse koolijuhi ja õpetajate digipädevustele ning nende arendamisele. Digitaristu üksi ei anna haridusasutustes meile soovitud väljundit. Selleks, et digitaristut kasutataks eesmärgipäraselt ja vastavalt õppekavale, on vaja parandada ja tõsta koolijuhtide ja õpetajate digipädevusi ning kujundada õpilaste digipädevusi. Ootused digipöörde rakendamiseks koolis on seatud kõrgele, see on muutunud üheks õppekorralduse prioriteediks. HITSA koostöös HTM-iga on ellu viimas mitmeid Digipöörde programmi tegevusi – koolijuhtide ja õpetajatele suunatud digipädevusi tõstvad koolitusprogrammid, tehnoloogiahariduse programm ProgeTiiger, digitaalse õppevara programm, mis aitab kaasa uute digitaalse õppematerjalide välja töötamisele, õppevara portaali eKoolikott rakendamine, haridustehnoloogide võrgustiku haldamine, erinevate haridusinnovatsiooni seminaride ja konverentside korraldamine.

Täna on haridusasutuste mure koolisisene WiFi võrk ja tänapäevastele nõuetele vastav digitehnoloogia. Selleks on algatatud mitmeid erinevaid programme, mis aitavad kaasa digitaristu kaasajastamisele. Aastaks 2020 peaks haridusasutustele need kitsaskohad olema lahendatud ja digitaristu ei ole enam takistuseks muutunud õpikäsituse juurutamisel. Koostöös koolipidajatega töötame välja ka meetmed, et digitaristu pidev uuendamine oleks tagatud. Koolide digitaristu parendamiseks on HTM eraldanud 4 miljonit eurot, millele on lisandumas koolipidajate poolt 3 miljonit eurot. HITSA on hankimas 7 miljoni euro eest digiseadmeid (tahvel-, süle- ja lauaarvutid), mis on mõeldud koolide digitaristu uuendamiseks.

Antud meetme raames peavad koolipidajad koostama koos koolidega plaanid digitehnoloogia eesmärgipäraseks kasutamisekshetkeolukorrast. Kindlasti aitab antud sisehindamismudeli rakendamine koolis kaasa eesmärgipärasemale strateegilisele juhtimisele.

Väga tähtis on koolides digipöörde juurutamisel kaasata lapsevanemaid, et nad mõistaksid selle olulisust ja võimalusi lapse tuleviku osas. Tuleb selgitada ka müüte, et tagada digitehnoloogia eesmärgipärane kasutamine. Kõigi osapoolte koostöö – kooli juhtkond, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad, loovad pinnase koolirõõmule, kus ei puudu ka digipööre.

Autor: Ene Koitla

Artikkel ilmus 14. septembril toimunud EDU EXEX haridustehnoloogia konverentsi väljaandes. Ene Koitla esindas konverentsil HITSA-t arutelus “Innovatsiooni toetamine ja finantseerimine koolis”.

 

 

Allikas

Top